2016
н. Влае, Скопје
1050 m2

На предметната локација,  на ул. Корушка бр.6, Скопје предвидена е градба на станбен објект-домување во станбена зграда со По+П+2+Пк и висина на венец до 11,00м.

...

Блог