2017
Отешево, о. Ресен
11500 m2

Од страна на инвеститорот побарана е изработка на основен проект за реконструкција и ентериерно уредување на хотел Европа, лоциран во населба Отешево, општина Ресен.

...

Блог