fbpx Зелен пазар во Општина Лозово | Studio John & Johny

Функција

Големината на парцелата, која изнесува 4402м2, и местоположбата овозмужуваат современ израз на пазарот.  Објектот е со површина од 520 м2, со правоаголна форма. Во објектот ќе обавува продажба на зеленчук и овојшје, како и млечни производи. Пристапот на посетителите е планиран преку два влеза, од страна на улицата, додека дотурот на роба е решен еднонасочно преку контролирани влезови. Со ваквата организација на просториите нема попречување на вработените од страна на посетителите и обратно, при што објектот ќе функционира безпрекорно.