fbpx Референци | Studio John & Johny

Референци

2020

Основни проекти

 • Основен проект за уредување на плоштад во Росоман  - инвеститор Општина Росоман
 • Основен проект за доградба на Детска градинка ,,Праскичка,, во Росоман  - инвеститор Општина Росоман
 • Основен проект за реконструкција,санација и адаптација на ПУ Сандо Масев с.Баница , Општина Струмица, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за реконструкција,санација и адаптација на ПУ Кирил и Методиј с.Бучин, Општина Крушево, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за реконструкција,санација и адаптација на ПУ Сандо Масев с.Добрејци, Општина Струмица, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за реконструкција,санација и адаптација на ПУ Страшо Пинџур, с.Крупиште, Општина Карбинци, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за реконструкција,санација и адаптација на ОУ Никола Карев Крушево, Општина Крушево, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за реконструкција,санација и адаптација на ПУ Кирил и Методиј с.Пресил, Општина Крушево, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за поставување на лифт и реконструкција на Посебно ОУ Д-р Златан Сремац, Општина Кисела Вода, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - инвеститор ЧЕЗА КОМЕРЦ ДОО Скопје
 • Основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - инвеститор ДЕАЛ ТАСК Скопје
 • Проект за изведба на енергетски развод за лабораторија во КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС - инвеститор КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС СКОПЈЕ
 • Основен Проект за систем за озвучување на СУГС Георги Димитров - Скопје
 • Основен проект за реконструкција на столарија и ограда во ОУ Наум Наумовски Борче Скопје
 • Проект за поставување на лифт за лица со посебни потреби во ОУ Љубен Лапе, инвеститор Општина Аеродром
 • Проект за поставување на лифт за лица со посебни потреби во ОУ Лазо Ангеловски, инвеститор Општина Аеродром
 • Основен проект за линиска инфраструктурна градба и бетонска столбна трафостаница БСТС 10(20)/0,4 kV; 100 kVA на КП  130/3 КО ЧИФЛИК – ОПШТИНА ЖЕЛИНО, инвеститор ЉУЉИ ЕФЕНДИ ДОО Желино
 • Основен проект за семејна куќа во Кочани - инвеститор Методи Донев
 • Основен проект за семејна куќа во Драчево - инвеститор Дамјан Коцевски
 • Основен проект за доградба и надградба на станбена куќа и адаптација на деловен простор во Крушево, инвеститор Ружица Маркоска
 • Основен проект за семејна куќа во Драчево - инвеститор Тони Тодороски 
 • Основен Проект за имплементација на автоматски дизел генератор 2х1250kVA за надворешна монтажа во ДАТА Центар МТХ, нарачател Фибернет М-К Скопје, Инвеститор А1 Македонија Скопје
 • Проект за измени во тек на градба на деловен објект во Кисела Вода, инвеститор ЈАНАКИ ТРЕЈД ДООЕЛ
 • Проект за измени во тек на градба на станбена куќа во Кисела Вода, инвеститор Јане Николовски 

Ревизија на проекти

 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор БИРО СЕФ Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ИНФОМЕДИЈА Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ФОЛИ КОМ Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор УНИПАРТС - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ИЗГРАДБА НА МОТЕЛ И РЕСТОРАН НА МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-1 (СКОПЈЕ-БЛАЦЕ), ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО –СКОПЈЕ за инвеститор ИСНИ СИНАНИ - изработил НИМАЕР Струга
 • Ревизија за основен проект за БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА КП.БР.1962/3, ОПШТИНА КУМАНОВО за инвеститор СУПЕРТРЕЈД - изработил НИМАЕР Струга
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ФРЕШ ФАРМ - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ЗОЈА СОЛАР Берово - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за FTTP - P2MP - ОПТИЧКА КАБЕЛСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА ТЕТОВО - 2 за инвеститор ОНЕ.ВИП - изработил ФИБЕРНЕТ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор АМОР Кочани - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ФОРТИНА ГРУП - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА за инвеститор ФУСТЕЛАРКО Битола - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА за инвеститор МАК ТОИС Теарце - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за реконструкција на кровен покривач и кровна конструкција на објектот - зграда на Општина Велес за инвеститор општина Велес - изработил ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор КАРАОРМАН Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ЕУРОПАК - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ТЕХНОКООП - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор КОЛИД ФУДС - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор АЛ МАКС Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ДАКА Демир Капија - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор СИМИТ ПЕТРОЛ - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор МАКОМ МАЈА - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ФЛОРЕС - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор РАДЕ КОНЧАР - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за основно училиште с.Конце, за инвеститор Општина Конче - изработил КОНЕКТА КОНСТРАКШН ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ОУ ПАНЧЕ АРСОВСКИ Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје

Надзор на проекти

 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор БИРОСЕФ Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор ФОЛИКОМ - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор ФФМ Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор ЕУРОПАК Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор АЛ МАКС Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на семејна куќа во Бардовци за инвеститори Александар и Лилјана Здравески

Урбанистичко планирање

 • Архитектонско Урбанистички проект за урбанистичка парцела во с.Сопот, Општина Кавадарци - инвеститор ВИНАРИЈА ПОПОВ
 • Проект за инфраструктура за ул ВМРО и ул. Даме Груев , нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Град Скопје
 • Проект за инфраструктура за ул 1640, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Град Скопје
 • Проект за измена и дополна на проект за инфраструктура за бул Х.Т.Карпош, нарачател Завод за испитување на материјали - ЗИМ ,,Скопје,, инвеститор Град Скопје
 • Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за поставување на телекомуникациски столб и електрокабел, с.Кленоец, нарачател Фибернет М-К Скопје, Инвеститор А1 Македонија Скопје
 • Урбанистички проект за инфраструктура за СН10(20)kV кабловски вод за напојување на TS 20/20kV разводна постројка РТ Бродец - Општина Тетово, инвеститор АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово

Ентериери

 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор ДМ ,,ПОИНТ РЕТАИЛ ПАРК,, Скопје - инвеститор Рентина ДООЕЛ Скопје
 • Основен Проект за реконструкција на внатрешни скали во СУГС Георги Димитров - Скопје
 • Адаптација на деловен простор, инвеститор Евангелистичка Црква Скопје

 

2019

Основни проекти

 • Основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - инвеститор ИБО ПОД ПРИЛЕП
 • Проект за пренамена на станбен во деловен простор - инвеститор СПЕКТАР ТЕРМО Скопје
 • Проект за поставување на Урбана Опрема за ДМ Дрогерии - филијала на ул:Даме Груев Скопје , инвеститор ДМ Дрогерии Маркети Скопје
 • Основен проект за деловен простор во CITY MALL - фаза електрика, инвеститор МИНИСО СОЛО ДОО СКОПЈЕ
 • Основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА на рибник во КО Доленци Демир Хисар - инвеститор АКВЕ ЛЕНД ДОО Скопје
 • Основен проект за надградба на семејна куќа , Општина Гази Баба - инвеститор Мухарем Алиќ
 • Основни проекти за изведба на водоводна линија за дел од улица Прохор Пчински Берово - инвеститор Општина Берово
 • Основни проекти за изведба на резервоар за вода и бунарска помпна станица во ВПД Брвеница - инвеститор Министерство за пртавда - Управа за извршување на санкции
 • Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи  - инвеститор Ларин ДООЕЛ Скопје
 • Основен проект за изведба на електрична инсталација на ПАБ Корнер - инвеститор АД Сител Скопје
 • Идеен Проект за станбена зграда во Општина Кисела Вода - инвеститор АЛФА КОНСТРАКШН Скопје
 • Основен проект за семејна куќа во Драчево, Општина Кисела Вода - инвеститор Мартин Диралов
 • Основен проект за надградба на семејна куќа во населба Жданец , Општина Карпош - инвеститор Љупчо Мреношки  

Ревизија на проекти

 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор фамилија Тодев - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ФИКОПЛАСТ Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ППЗ за хала во Ќојлија - инвеститор ЕУРОИТАЛИЈА-ИНВЕСТМЕНТ ДОО СКОПЈЕ - изработил ПРО ЕНЕРГО ДОО БИТОЛА
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА за инвеститор Фудбалска федерација на Македонија - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за FTTP - P2MP - ОПТИЧКА КАБЕЛСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА ТЕТОВО за инвеститор ОНЕ.ВИП - изработил ФИБЕРНЕТ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ОУ Михајло Пупин Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ПАЛТЕКС Делчево - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ во с. Кадино - инвеститор Адмирал Дејан Куманово - изработил ВЕЛКОМ ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ОУ Владо Тасевски Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор БАУЕР Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор АЛПИНЕ ВУД ТЕАРЦЕ - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор МАКПРОГРЕС Виница - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ТЕХНОГУМА Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор Нелоковски - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ЏЕЗА КОМПАНИ - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ЕВРОПА 92 Кочани - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор БВК ЕНЕРЏИ САН ДООЕЛ ШТИП - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА за инвеститор ФРОТИРКА Делчево - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ОПТИЧКА КАБЕЛСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА Карпош за инвеститор ОНЕ.ВИП - изработил ФИБЕРНЕТ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор Бионатура ФВЦ  - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура, статика и електрика за инвеститор Шалајко М  - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор ДИМ Комерц - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор Саја 21 - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за 108 Основни проекти  за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика поставени во руралнио средини за инвеститор Министерство за Финансии на РМ  - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на Основен проект за Станбено деловен објект во Општина Кисела Вода фаза машински инсталации – изработил ДАБАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор Интеграл Тетово - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор Ларс ДООЕЛ Штип - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје 
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор ДАТА РЕСУРСИ - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор Витаминка Прилеп - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА - фази архитектура и електрика за инвеститор Поликлиника Јане Сандански Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје 

Надзор на проекти

 • Надзор на изведба на семејна куќа со деловен простор во нас.Ченто, Општина Гази Баба - инвеститор фамилија Милевски
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор ИНТЕГРАЛ Тетово, објект во Скопје - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор ВИЧИШКИ КОМЕРЦ - изработил ЕФИКС ЕЛЕКТРИКАЛ ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на антенски столб АРКА за инвеститор А1 - изработил ФИБЕРНЕТ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор АГ-БМ Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за инвеститор ФИКОПЛАСТ Струмица - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за фази архитектура и електрика за инвеститор АРИЉЕ МЕТАЛ - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на фотонапонска централа за фази архитектура и електрика за инвеститор САЈА 21 - изработил КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје
 • Надзор на изведба на семејна куќа во с. Јурумлери , Општина Гази Баба - инвеститор Момчило Димитриевски   

Урбанистичко планирање

 • Проект за инфраструктура за поставување на кабелки доводен кабел со трафостаница -  инвеститор Министерство за пртавда - Управа за извршување на санкции  
 • Архитектонско Урбанистички проект за урбанистичка парцела во Визбегово , Општина Бутел - инвеститор Атлантик Скопје 
2018

Основни проекти 

 • Основни проекти за изработка на базни станици –Градежно  конструктивен проект на  65локации
 • Основни проекти за изработка на антенски столб  –Градежно  конструктивен проект на 27 локации  
 • Oсновни проекти за изработка на Пасивен Рефлектор –Градежно  конструктивен проект на 3 локации
 • Основен проект за санација на санитарни јазли – инвеститор СУГС Георги Димитров Скопје
 • Основен проект за семејна куќа во Бардовци, Општина Карпош - инвеститор Александар и Лилјана Здравески  
 • Основен проект за семејна куќа во Драчево, Општина Кисела Вода - инвеститор Ива и Владимир Николоски 
 • Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за фотонапонска централа - инвеститор Пекабеско Скопје
 • Основен проект за семејна куќа во Карпош, Општина Карпош - инвеститор Јета Цаколи  
 • Основен проект за надградба на семејна куќа во населба Влае, Општина Карпош - инвеститор Станислава и Елица Додева 
 • Основен проект за надградба на семејна куќа во населба Лисиче, Општина Аеродром - инвеститор Снежана Спасеска
 • Основен проект за семејна куќа во Усје, Општина Кисела Вода - инвеститор Наташа Здравков
 • Основен проект за изведба на фотонапонска централа од 100кW - Општина Илинден инвеститор Вичишки Комерц Скопје 

Ревизија на проекти

 • Ревизија на Основен проект за санација на фасада на деловна зграда - инвеститор Винер Иншуренс Скопје 
 • Ревизија на Основен проект за реконструкција на пешачка патека - инвеститор Општина Велес
 • Ревизија на Основен проект за Хотел Плаза во Општина Центар - фаза машински инсталации – изработил Техноклима Скопје - инвеститор Економско Биро ДОО Скопје
 • Ревизија на Основен проект за поставување на дизел агрегат во помпна станица Јурумлери  - инвеститор Општина Илинден
 • Ревизија за основен проект за АКВА ПАРК во Гостивар ( фаза електрични инсталации) за инвеститор Општина Гостивар  - изработил ТЕТРАКТИС ДООЕЛ – Скопје
 • Ревизија за основен проект за Хотел во склоп на комплекс за трговија инвеститор ЗПЗ Напредок Скопје  - изработил КАРАПАНЧЕВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ – Скопје 

Надзор на проекти

 • Надзор на изведба на семејна куќа во Општина Карпош - инвеститор Јета Цаколи
 • Извештај за техничка контрола за 10(20)kV кабелски приклучен вод во Општина Ресен - инвеститор Вита Рес
 • Надзор на изведба на семејна куќа во Општина Карпош - инвеститор Марко Јашмак
 • Надзор при реконструкција на Библиотека - инвеститор СУГС Георги Димитров Скопје
 • Надзор на изведба на семејна куќа во Општина Ѓорче Петров - инвеститор Тоде Митковски
 • Надзор на изведба на семејна куќа во Добри Дол , Општина Сопиште - инвеститор Павле Трајковски  
 • Надзор на изведба на деловен објект во Кривогаштани, Општина Кривогаштани - инвеститор Драганчо Мојаноски  
 • Надзор на изведба на семејна куќа со деловен простор во населба Ченто, ОПштина Гази Баба - инвеститор Миодраг Милевски  

Урбанистичко планирање

 • Архитектонско Урбанистички проект за урбанистичка парцела во ТИРЗ Скопје 1
 • Архитектонско Урбанистички проект за урбанистичка парцела во Петровец - инвеститор АД Метро Скопје
 • Проект за инфраструктура за поставување на оптичка мрежа во с.Кадино -  инвеститор ВИП.ОНЕ Скопје 

Ентериери

 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор ДМ Битола - инвеститор Рентина ДООЕЛ Скопје 
 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор ДМ Кисела Вода - инвеститор Рентина ДООЕЛ Скопје
2017

Внатрешно уредување

 • Основен проект за енериерно уредување на куќа во Влае – инвеститор Гордана и Михајло Итиќ
 • Основен проект за ентериерно уредување на стан во Кисела Вода – инвеститор Весна Цифревска
 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор ДМ Куманово - инвеститор Рентина ДООЕЛ Скопје
 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор ДМ Расадник - инвеститор Рентина ДООЕЛ Скопје
 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор ДМ СП Планет - инвеститор Рентина ДООЕЛ Скопје
 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор – инвеститор НЕОТЕЛ Скопјеhttp://www.studiodzonidzony.mk/mk/gallery/prodazen-salon-neotel

Урбанистичко планирање

 • Архитектонско Урбанистички проект за урбанистичка парцела во Општина Арачиново - инвеститор ГРЕЕНСКОП ЕНЕРГУ ДООЕЛ Скопје.
 • Архитектонско Урбанистички проект за урбанистичка парцела во Општина Сопиште - инвеститор Цветан Стефанов

Ревизија

 • Ревизија на проект за измени во тек на градба за бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат А1 – инвеститор РАНЕРС КОМПАНИ ДООЕЛ Струмица – изработил Нимаер ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за викенд куќа во Белица за инвеститор Никола Ангеловски - изработил ТЕТРАКТИС ДООЕЛ – Скопје
 • Ревизија на Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за индустриски објект – инвеститори Цветанка и Благоја Крстески - изработил ХАНТЕРС ДООЕЛ – Скопје
 • Ревизија за ПРОЕКТ за измени во тек на градба за објект пивара во стопански комплекс – Винарија, Општина Дојран - изработил НИМАЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • Ревизија за основен проект за реконстрикција на СОС село во Скопје - изработил КАРАПАНЧЕВСКИ КОМПААНИ ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за станбена зграда фаза електични инсталации во Општина Битола за инвеститор ДГУ ПЕЛИСТЕР Битола - изработил СТИЛ-ИНГ ДООЕЛ Битола
 • Ревизија за основен проект за семејна куќа во Општина Сопиште - изработил АРХИУМ ДООЕЛ – Скопје
 • Ревизија на Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за објект БАЗНА СТАНИЦА - изработил ТОКЕН ДООЕЛ – Скопје
 • Ревизија на Основен проект за Станбено деловен објект во Општина Карпош фаза машински инсталации – изработил ДАБАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на Основен проект за Станбено деловен објект во Општина Кисела Вода фаза машински инсталации – изработил ДАБАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за основен проект за семејна куќа за инвеститор Дафинка Шеќеринска - изработил Уникос Проект ДООЕЛ – Скопје
 • Ревизија за основен проект за семејна куќа за фам. Угриновски - изработил Уникос Проект ДООЕЛ – Скопје
 • Ревизија на Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за Хотелски комплект - изработил ИНТЕР ПРОЕКТ ДООЕЛ – Тетово

Проектирање

 • Основен проект за надградба на семејна куќа во Кисела Вода – инвеститор Марија и Стеван Тошевски
 • Проект за измени во тек на градба на индивидуален објект во Берово – инвеститор Александар Ончевски Скопје
 • Проект за измени во тек на градба на индивидуален објект во Прилеп – инвеститор Спачек Стева Прилеп
 • Проект за измени во тек на градба на индивидуален објект во Охрид – инвеститор Христијанско Адвентистичка Црква Скопје
 • Основен проект за надградба на семејна куќа во Карпош – инвеститор Алија Алитов
 • Основен проект за реконструкција на пешачка патека со бекатон – инвеститор СУГС Георги Димитров Скопје
 • Основен проект за реконструкција на кров на идивидуален станбен објект – инвеститор Петра Јанев
 • Основен проект за индивидуална семејна куќа во Сопиште - инвеститор Цветан Стефанов Скопје
 • Проект за измени во тек на градба на станбена зграда на ул Корушка – инвеститор СПЕКТАР ТЕРМО ДООЕЛ Скопје
 • Основен проект за Гасна Подстаница за компримиран природен гас во Арачиново – инвеститор ГРЕЕНСКОП ЕНЕРГУ ДООЕЛ Скопје.
 • Основен проект за семејна викенд куќа во Општина Кривогаштани - инвеститор Томислав Начовски
 • Основен проект за семејна куќа во населба Ченто, Општина Гази Баба - инвеститор Исамедин Рогачи
 • Основен проект за надградба на семејна куќа во населба Влае, Општина Карпош - инвеститор Томе Велковски
 • Основен проект за семејна куќа во Бардовци, Општина Карпош - инвеститор Катерина и Наум Николовски
 • Основен проект за реконструкција на Средно Училиште ,,ГОСТИВАР,, - Општина Гостивар
2016

Ревизија

 • Ревизија на Основен проект за пивара во стопански комплекс во Циндричева Шума - Општина Дојран - изработувач Нимаер ДООЕЛ Струга
 • Ревизија на Основен проект за реконструкција на ,,СП Расадник,, - инвеститор АД Скопски Пазар - Скопје
 • Ревизија на Основен проект за реконструкција на ,,Бит Пазар,, - инвеститор АД Скопски Пазар - Скопје
 • Ревизија на основен проект за станбена куќа во Илинден - изработувач Уникос Проект ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на индивидуална куќа ,,Пановски,, - изработувач Архиум ДООЕЛ Скпоје
 • Ревизија на основен проект за викенд куќа на фамилија Димови - изработувач Стокуќа ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на основен проект за станбено деловен објект фазаа термотехнички инсталации - изработувач ДАБАР ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на основен проект за станбено деловен објект - изработувач Стокуќа ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на проект за инфраструктура за прочистителна станица во Струмица - инвеститор Завод за испитување на материјали
 • Ревизија за основен проект за реконструкција и адаптација ЛТХ - изработувач Уникос Проект ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на Архитектонско Урбанистички проект за Казан Дол - инвеститор Завод за испитување на материјали
 • Ревизија на основен проект за семејна куќа во Охрид - изработувач Балабан и партнери ДООЕЛ Охрид
 • Ревизија на основен проект за доградба на хали со 4 анекси - изработувач Стокуќа ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на основен проект за Ботаничка градина - изработувач Архиум ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на основен проект за фитнес паркови во РМ - инвеститор Агенција за млади и спорт на РМ
 • Ревизија на проект за реконструкција на речно корито во Виница - изработувач Бар - ЕЦЕ Скопје
 • Ревизија на проект за реконструкција на речно корито - изработувач Хидроконсулт ДОО Скопје
 • Ревизија на Архитектонско Урбанистички проект за Драмски театар - инвеститор Министерство за култура на РМ
 • Ревизија за основен проект за семејна куќа за фам. Милановски - изработил Уникос Проект ДООЕЛ - Скопје
 • Ревизија за основен проект за автобуска станица во Дојран - изработил Нимаер ДООЕЛ Струга

Внатрешно уредување

 • Основен проект за ентериерно уредување на деловен простор ДМ Капиштец - инвеститор Рентина ДООЕЛ Скопје
 • Основен проект за ентериерно уредување на фризерски салон во средно училиште - инвеститор СУЦ Шаип Јусуф - општина Шуто Оризари

Урбанистичко планирање

 • Архитектонско Урбанистички проект за културан дом во Сопиште - инвеститор Општина Сопиште
 • Проект за инфраструктура на Порцеланова - инвеститор Астеркс
 • Проект за инфраструктура на улица 29 во Сопиште - инвеститор Општина Сопиште
 • Проект за инфраструктура на пешачка улица Охрид - инвеститор Општина Охрид
 • Архитектонско Урбанистички проект за стопански комплекс во Кривогаштани - инвеститор Златко Наумовски

Проектирање

 • Основен проект за реконструкција со ентериерно уредување на Хотел Европа во Отешево - инвеститор ГРЕЕН СКОПЕНЕРГУ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • Основен проект за подкровје на станбена зграда во Општина Ѓорче Петров - инвеститор Витомир Илиевски
 • Основен проект за пренамена на станбен во деловен простор - инвеститор Данче Марковиќ
 • Основен проект за изведба на ограда на станбен објект во Бутел - инвеститор Иван Колев
 • Основен проект за деловен објект во Кривогаштани - инвеститор Драганчо Мојановски Кривогаштани
 • Основен проект за ново основно училиште Крсте Мисирков во населба Ченто - инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за ново основно училиште во Визбегово - инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за ново основно училиште Димитар Македонски во Лисиче - инвеститор Министерство за образование и наука на РМ
 • Основен проект за греење на спортска сала во ССОУ Коле Неделковски Велес - инвеститор УСАИД - Проект за меѓуетничка интеграција
 • Основен проект за семејна куќа во Кривогаштани - инвеститор Александра Божиноска Кривогаштани
 • Идеен проект за ентериерно уредување на деловен простор - инвеститор Неотел ДООЕЛ Скопје
 • Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за Дом за стари лица во Кучевиште - инвеститор Елена Илиевска
 • Eлаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи за објект Бензиска пумпна станица со придружни објекти Општина Чучер Сандево - инвеститор Јовчев Драган и Боге
 • Основен проект за адаптација со пренамена на станбен во деловен простор за стоматолошка ординација на ул.Христо Смирненски - инвеститор Стојне Костовски - Скопје
 • Основен проект за семејна куќа во Кривогаштани - инвеститор Роберт Петкоски - Кривогаштани
 • Основен проект за изведена состојба на семејна куќа во Сопиште - инвеститор Никола Петковски - Скопје
 • Основен проект за реконструкција на бензиска пумпна станица во Битола - инвеститор Мото трејд оил - Скопје
2015

Ревизија

 • Ревизија на основен проект за специјализирана продавница во Злокуќани - инвеститор Карапанчевски Компани
 • Ревизија на Основен проект за станбена зграда на ул. Букурешт - инвеститор Агенција за стопанисување со станбен и деловен простор во интерес на РМ
 • Ревизија на Архитектонско Урбанистички проект за Општина Карпош - инвеститор Давос Инвест дооел Скопје
 • Ревизија на Архитектонско Урбанистички проект за Општина Центар - инвеститор Давос Инвест дооел Скопје
 • Ревизија на основен проект за семејна куќа во Аеродром - инвеститор Астрекс дооел Скопје
 • Ревизија на проект за изведена состојба на автомеханичарска работилница - инвеститор Нимаер ДООЕЛ Струга
 • Ревизија на основен проект за шумско овошје - инвеститор Херба ленд дооел Скопје
 • Ревизија на основен проект за зелен пазар во Берово - инвеститор Општина Берово
 • Ревизија на основен проект за семејна куќа во Нерези - инвеститор Карапанчевски Компани
 • Ревизија за основен проект за фотоволтаична централа и ресторан во Истибање Виница- инвеститор Би - Го Сан ДОО Кочани
 • Ревизија за основен проект за фотоволтаична централа во Македонски Брод - инвеститор Еко Грин Енерџи ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија на Архитектонско Урбанистички проект за Ќојлија - инвеститор ДПТУ Биопелет ДОО Скопје

Внатрешно уредување

 • Ентериерно уредување на гинеколошка ординација во Карпош - инвеститор - Спиро Стојаноски
 • Ентериерно уредување на Стопанска Банка филијала Ченто - инвеститор АД Стопанска Банка
 • Основен проект за ентериерно уредување на ресторан со кујна во палата АСНОМ - инвеститор СОЗР на Влада на РМ

Урбанистичко планирање

 • Архитектонско Урбанистички проект за семејна куќа во Кривогаштани - инвеститор Милош Миличевиќ
 • Архитектонско Урбанистички проект за семејна куќа во Кривогаштани - инвеститор Кочо Талески
 • Архитектонско Урбанистички проект за бензиска пумпа во Битола - инвеститор Мото Трејд ДООЕЛ Скопје
 • Архитектонско Урбанистички проект за изградба на спортска сала - инвеститор Агенција за млади и спорт

Проектирање

 • Проект за измени во тек на градба на семејна куќа во Охрид - инвеститор Христијанско-Адвентистичка црква Скопје
 • Основен проект за семејна куќа во Кривогаштани - инвеститор Милош Миличевиќ
 • Основен проект за семејна куќа во Кривогаштани - инвеститор Кочо Талески
 • Основен проект за старачки дом во Сопиште - инвеститор Драгана Петровска Цветковска
 • Основен проект за станбена зграда АРМ - МОЈ ВИСТИНСКИ ДОМ - инвеститор Министерство за Одбрана на РМ
 • Основен проект за реконструкција на кров на станбена зграда во Аеродром - инвеститор Лидија Робева Чуковска и Валентина РистомановаОсновен проект за реконструкција на кров на станбена зграда во Аеродром - инвеститор Лидија Робева Чуковска и Валентина Рист
 • Основен проект за индивидуална семејна куќа во Сопиште - инвеститор Билјана Нешовска
 • Основен проект за индивидуална семејна куќа во Сопиште - инвеститор Горан и Јасмина Ратајкоски
 • Основен проект за реконструкција на кров - инвеститор Марјана Арсовски
 • Проект за измени во тек на градба за зграда на ул. Христо Смирненски - инвеститор Спектар термо ДООЕЛ Скопје
 • Основен проект за доградба на винарија Попов во Сопот - инвеститор Винарија ПОПОВ
 • Основен проект за термотехнички инсталации за ПУ Гоце Делчев во Агино Село - инвеститор МОН
 • Проект на изведена состојба за изградба Фудбалско игралиште во Кратово - инвеститор ФК СИЛЕКС
 • Основен проект за индивидуална семејна куќа во Усје - инвеститор Стојанче Миладиновски
2014

Ревизија

 • Ревизија за Основен Проект за Штала за говеда - инвеститор Карапанчевски компани дооел Скопје
 • Ревизија за Основен Проект за станбена зграда на УЛ.Шумадиска бр.7-Скопје - инвеститор Архигота дооел Струмица
 • Ревизија за Основен Проект за нов водоводен приклучок - инвеститор Македонска Пошта
 • Ревизија за Основен Проект за преработка на овошје и зеленчук - инвеститор МА-ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
 • Ревизија за Основен Проект за измени во тек на градба за фотоволтаична централа во с.Раброво,Валандово - инвеститор Солар енерџи системс- Валандово
 • Ревизија за Основен Проект за Производство, паковање и дистрибуција за КАМ - инвеститор КАМФУД - ДООЕЛ Скопје

Внатрешно уредување

 • Основен проект за ентериерно уредување на деловниот простор на палата Панков Брашнаров - инвеститор Агенција за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги на РМ
 • Основен проект за ентериерно уредување на Музеј СУЛИ АН - инвеститор Музеј на Град Скопје со изведба
 • Основен проект за ентериер за новата зграда на Министерство за надворешни работи на РМ
 • Основен проект за ентериер за деловен комплекс -приватен инвеститор

Урбанистичко планирање

 • Архитектонско Урбанистички проект за деловен објект - инвеститор АД Метро
 • Архитектонско Урбанистички проект - инвеститор Општина Кривогаштани
 • Архитектонско Урбанистички проект за Гробишта - инвеститор Општина Македонска Каменица
 • Архитектонско Урбанистички проект за Клинички центар - инвеститор ГАМА
 • Архитектонско Урбанистички проект за изградба на станбен комплекс - инвеститор Министерств за одбрана на РМ
 • Архитектонско Урбанистички проект за изградба на спортска сала во Општина Центар во домот за деца без родители 11 Октомври - инвеститор Агенција за млади и спорт
 • Архитектонско Урбанистички проект за Аеродром Александар Велики КО Мралино, Општина Илинден и Петровец - инвеститор АСТРЕКС ДОО СКОПЈЕ

Проектирање

 • Основен проект за доградба на подкровје на индивидуална куќа во Ѓорче Петров -инвеститор Агим Полоска
 • Основен проект за викенд куќа во Берово - инвеститор Александар Ончевски
 • сновен проект за бензиска пумпа - инвеститор Мото Трејд Оил дооел Скопје
 • Основен проект за деловна зграда со магацински простор - инвеститор Графоден дооел
 • Основен проект за деловна зграда со магацински простор - инвеститор Алпос СТО Скопје
 • Основен проект за спортска сала - инвеститор Агенција за млади и спорт на РМ
 • Основен проект за Против пожарен дом за Општина Кривогаштани - инвеститор Општина Кривогаштани
 • Основен проект за Деловен центар за Општина Кривогаштани - инвеститор Општина Кривогаштани
 • Основен проект за изградба на продавница за пијалоци и портирница во АД Тиквеш - Кавадарци - инвеститор АД Тиквеш
 • Основен проект за изградба на сала за свадби во АД Тиквеш - Кавадарци - инвеститор АД Тиквеш
 • Основен проект за изградба на градски пазар во Кратово - инвеститор Општина Кратово
 • Основен проект за измени во тек на градба за Фурна Диме - инвеститор Фурна Диме
 • Проект за измени во тек на градба за Автобуска станица во Прилеп - инвеститор ПЕЛАГОНИЈА БУС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • Основен проект за изградба Фудбалско игралиште во Кратово - инвеститор ФК СИЛЕКС
2013

Ревизија

 • Ревизија на Основен Проект за изградба на Авто сервис - инвеститор Савевски Саве
 • Ревизија на Основен Проект за сервис за возила - инвеститор Карапанчевски компани дооел Скопје
 • Ревизија на Основен Проект за објект за прехрамбена индустрија во О.Илинден - инвеститор Периметар дооел -Скопје
 • Ревизија на Основен Проект за бензиска пумпа со деловен простор и гаража - Паркинг во Куманово - инвеститор АСТРЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 • Ревизија на Основен Проект за станбена зграда за домување на ул.Хелсинки бр 59 - инвеститор Архигота дооел Струмица
 • Ревизија на Основен Проект за станбена зграда за домување на ул.Рузвелтова - инвеститор Јовановиќ Татјана
 • Ревизија на Основен Проект за апартмани за временско сместување на Пониква - инвеститор Параметар дооел Скопје

Внатрешно уредување

 • Ентериерно уредување на Салонот за Автомобили Рено, Нисан и Дачиа - приватен инвеститор
 • Ентериерно уредување на просториите на Британската Амбасада во Скопје - инвеститор Секјуриком

Урбанистичко планирање

 • Архитектонско Урбанистички проект за стопански двор - приватен инвеститор
 • Архитектонско Урбанистички проект - инвеститор Министерство за Одбрана на РМ
 • Архитектонско Урбанистички проект - инвеститор Бета Шпед - Скопје
 • Архитектонско Урбанистички проект за магацин и произвоство за лим - инвеститор АМ СТЕЕЛ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
 • Проект за инфраструктура - инвеститор ДИСТ Монтажа

Проектирање

 • Основен проект за хала - приватен инвеститор
 • Основен проек за ентериерно уредување на УЈП - 6 ти кат - инвеститор УЈП
 • Основен проект за реконструкција и санација на Основни училишта во РМ - инвеститор МОН
 • Основен проект за реконструкција на гинеколошка амбуланта со лабораторија
 • Основен проект за изградба на семејна куќа во Сопиште
 • Основен проект за доградба на семејна куќа во Бутел.
 • Основен проект за изградба на станбена зграда во Дебар Мало
 • Основни проекти за изградба со доградба на четири основни училишта во РМ - инвеститор МОН
2012

Basic projects

 • Traffic project - investor METRO.
 • Basic project for construction of a residential building in Debar Malo.
 • Basic project for building an individual house in Dobri Dol
 • Basic project for reconstruction of the facade of the building EVN and AD ELEM
 • Basic project for interior design of TTK Bank - branch office in Kisela Voda
 • Basic project for remediation and renovation of business premises - investor City of Skopje
 • Basic project for building an individual house in Sopishte
 • Basic project for interior design of TTK Bank - branch office in Probistip
 • Basic project for upgrading the family house - investor Kristina Jovanovska
 • Basic Attic Upgrading Project - Investor Dame Angelkovski
 • Basic project for construction of individual house - investor Silvana Dimovska
 • Basic project for construction of residential building - investor Spectar Thermo.
 • Basic project for preparation of City Fountain - investor Demir Hisar Municipality
 • Basic project for making an individual family house - investor Bosevska Liljana
 • Basic project for construction of a commercial complex - steel profile finishing plant - investor Yam Engineering​

Urban planning

 • Architectural Urban Design - Investor Materials Testing Institute
 • Architectural Urban Design - Investor Popov Winery v. Sopot Kavadarci
 • Architectural Urban Design - investor Janaki Trade DOOEL
 • Architectural Urban Design - investor ALKON Project dooel Skopje
 • Detailed Urban Plan for Bunardzik - Investor - Material Testing Office
 • Architectural Urban Design for Market - investor Municipality of Makedonska Kamenica
 • Architectural Urban Design Project for Bunardzik - Investor of Materials Testing Institute
 • Architectural Urban Design - investor Metro DOOEL Skopje​

Interiors

 • Preparation of Basic project for interior design Museum of Folk Song Esma - Skopje
 • Project for interior design of the Milk Restaurant - investor Bozin Janusevska
 • Project for interior design of TTK Bank - branch office in Kumanovo​
2011

Урбанистичко планирање

Детален Урбанистички план Драчево
Инвеститор - Михајловски Слафко

Архитектонско Урбанистички проект
Инвеститор - Гипсар ДОО Скопје

Проектирање

Основен проект за изработка на станбена зграда
Инвеститор - Коста Рафајловски

Основен проект за изработка на индивидуална семејна куќа
Инвеститор - Игор и Маја Блажевски

Основен проект за изработка на индивидуална семејна куќа
Инвеститор - Светлан Черепналкоски

Основен проект за изработка на индивидуална семејна куќа
Инвеститор - Данаил Лазарески

Основен проект за ентериерно уредување на Министерството за Надворешни работи на РМ
Инвеститор - Служба за Општи и заеднички работи на Владата на РМ

Договор за молерофарбарски работи
Инвеститор - Служба за Општи и заеднички работи на Владата на РМ

Основен проект за ентериерно уредување на ТТК Банка - експозитура во Битола

Основен проект за изработка на индивидуална семејна куќа
Инвеститор - Јане Николовски

Проект на изведена состојба на административен објект
Инвеститор - ДОО Медиа Скопје

Основен проект за изработка на деловен центар
Инвеститор - Јанаки Трејд

Основен проект за екстерно уредување на простор
Инвеститор - ТП Брилијант

Основен проект за изработка на индивидуална семејна куќа
Инвеститор - Бранко Жоговски

Основен проект за изработка на индивидуална семејна куќа
Инвеститор - Љупчо Мицев

Основен проект за ентериерно уредување на ТТК Банка - експозитура во Дебар

Основен проект за ентериерно уредување на ТТК Банка - експозитура во Кичево

Основен проект за изградба на индивидуален семеен објект Лисиче
Инвеститор - Пашоски Кирил и Методиј

Основен проект за изведба на типски индуструски базен
Инвеститор - АД Македонски Шуми

Основен проект со сите фази за изградба на катна гаража ул. Мито Хаџи Василев Јасмин, Скопје

Основен проект со сите фази за изградба на катна гаража на ул. Мито Хаџи Василев Јасмин Скопје

- 2010

Идејно решение за новата административна зграда за Агенцијата за електронски комуникации - откупено решение

Основен проект за изведба на административен и магацински објект Горно Лисиче, Скопје
Инвеститор - Рентина

Идеен и Основен проект за индивидуален станбен објект Охрид
Инвеститор - Адвентистичка црква

Основен проект за ентериерно уредување на станбени и деловни простории Скопје
Инвеститор - Мега Монт

Основни проекти за екстерно уредување на улиците во Општина Гази Баба. Скопје
Инвеститор - Општина Гази Баба.

Изведба на градежно занатски работи за ентериерно уредување на просториите на општа амбуланта од Доктор Даскалов Скопје
Инвеститор - Доктор Даскалов

Изведба на градежно занатски работи за ентериерно уредување на просториите на општа амбуланта Примамедика Скопје
Инвеститор - Примамедика

Основен проект за изведба на индустриски комплекс за производи од дувана пластика во Волково Волково, Скопје
Инвеститор - приватен

Основен проект за административно деловен објект - Хала за лимарски работи заедно со добивање на одобрение за градба
Инвеститор - приватен

Идеен и Основен проект за станбено деловен објект во Кисела Вода Скопје

Идеен и Основен проект за Винарска визба - ПОПОВ Сопот, О. кавадарци
Инвеститор - Винарска визба - ПОПОВ

Основен проект за реконструкција и санација на стенбено деловен објект Бироформ со надзор Скопје

Основен проект за реконструкција и санација на УЈП - Комплекс Банки Скопје Скопје
Инвеститор - УЈП

Основен проект за ентериерно уредување на УЈП - Контактен Центар во ГТЦ со надзор Скопје
Инвеститор - УЈП

Основен проект за ентериерно уредување на УЈП - дирекција Скопје
Инвеститор - УЈП

Основен проект за ентериерно уредување на ТТК Банка - експозитура со изведба Виница
Инвеститор - ТТК Банка

Основен проект за ентериерно уредување на ТТК Банка - експозитура со изведба Прилеп
Инвеститор - ТТК Банка

Основен проект за реконструкција на кровна конструкција на ОУ Војдан Чернодрински Скопје

Проекти со предмер-пресметки за санација на училишта низ цела Македонија
Инвеститор - Министерство за образование на РМ

Основен проект за реконструкција и санација на СУУ Лазар Личеноски Скопје
Инвеститор - Министерство за образование на РМ

Основен проект за ентериерно уредување на Музеј на народна песна Есма - Скопје Скопје

Изведба на градежно занатски работи на Владини објекти како подизведувач за фирмата Секјуриком

Основен проект за изведба на мултифункционална спортска сала за ОУ Гоце Делчев со Надзор с.Љубанци