Надзор

Вршиме стручен надзор над сите типови на градби за сите фази на градбата согласно изработена проектна документација комплет со ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР.