2018
КО БАРДОВЦИ, Скопје
734 m2

Предвидениот објект е сместен на терен во пад со влез во парцелата во КО Бардовци -Скопје. Према добиените услови за градба побарано е да се испроектира семејна куќа за...

Блог