27
Sep
2018

Саеми за мебел, градежништво и недвижностти, Скопје 2018

Од 09 до14 Октомври, 2018, во комплекс ВИП Арена ќе се одржи 44ти Меѓународен саем на мебел, опрема за домаќинства и јавни објекти, репроматеријали и машини за индустрија на мебел.

Source (Извор) : Скопски Саем

Саем за градежништво и недвижнстти, 2018

Од 24 до 28 Октомври, 2018, во комплекс ВИП Арена ќе се одржи 

15. Меѓународен саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација  

8. RealExpo - Меѓународен саем на недвижности

44. Меѓународен саем на металургија, електроника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита -

ТЕХНОМА Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja, претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира сестрана промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство.