Хотел ,,Европа,, се наоѓа на северозападниот дел на преспенското крајбрежје со југоисточна орјентација.Хотелот е изграден во 1991 година како хотел од висока ,,Б,, категорија со свои содржини кои ги задоволувале тогашните стандарди и нормативи за ваков тип на објект - Хотел.
Во 2005 година дел од хотелот се опожарува со тоа сите градежно занатски работи се уништени .Сегашната состојба на хотелот е лоша .Хотелот во моментот е во сосотојба на објект -карабина.

Партер

Рецепција

Влезен хол

Лоби

Лоби Бар

Ресторан

Апартман

Апартман

Конгресен центар