Функција

Објектот е со димензии 11,77/7.45м , со форма на правоаголник.Постоечкиот објект е станбен но со функција кој не одговара на новиот начин на живеење т.е. се предвидува изградба на нов објект со нова содржина и организација. Влезот е од јужната страна кој гледа кон pe{a~ka улица.

Од влезот во пaрцелата- станбениот објект со скали се доаѓа на горното високо приземје каде е организиран влезен хол, т.е. предпростор и еден апартман. Во долниот влезен дел се наоѓа помал апартман. Со скали се слегува во подрум каде се сместени магацински простор и машинското одделение. На катот се предвидуваaт простории за спиење со гардероби и бањи.